Zapisz mnie!

Klauzula informacyjna podczas rekrutacji dzieci do przedszkola

CO TO JEST RODO?

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018r.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Niepubliczne Przedszkole Oksfordzik w Gdyni, ul. Mikołaja Reja 19/18. Dane kontaktowe: czesc@oksfordzik.pl, tel. 533 440 195. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z przeprowadzeniem procedury rekrutacji do przedszkola będziemy wykorzystywać na podstawie art. 130 ust 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 994 i 1000)(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 g RODO). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).

JAK DŁUGO BęDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

W zależności od wynikającejz RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać zgodnie z art. 160 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 994 i 1000):

  • do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego,
  • przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć donaszej placówki wniosek o:

  • dostęp dodanych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • usunięcie danych - równoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacji,
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci przekazujemy - oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową - innym podmiotom, w tym:

  • uprawnionym podmiotom obsługi informatycznej dostarczającej i obsługującej system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,
  • organowi prowadzącemu w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego,
  • organom administracji publicznej uprawnionym na podst. przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Informujemy jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul.Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.